วิทยากรบรรยายและสาธิตนาฎศิลป์ไทย
 23 สิงหาคม 2556 บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 9 ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 24 สิงหาคม 2555 บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 8 ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 19 สิงหาคม 2554 บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 7 ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 20 สิงหาคม 2553 บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 6 ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 20 สิงหาคม 2552  บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 5 ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 7 กันยายน 2550  บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย  ครั้งที่ 4 ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
14 กันยายน 2549 บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 3 ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 8 กันยายน 2548  บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย  ครั้งที่ 2 ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 6 กันยายน 2547  บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย  ครั้งที่ 1 ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศณ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก