กิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

บรรยายและสาธิตศิลปะรำไทยให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ประจำปี 2554
ณ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  วันที่ 19 สิงหาคม 2554