กิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

บรรยายและสาธิตศิลปะรำไทยให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ประจำปี 2555
ณ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  วันที่ 24 สิงหาคม 2555