กิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

บรรยายและสาธิตศิลปะรำไทยให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ประจำปี 2553
ณ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  วันที่ 20 สิงหาคม 2553