กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านเว็บไซต์ www.banramthai.com

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านสถานีโทรทัศน

วิทยากรบรรยายและสาธิตนาฎศิลป์ไทย

สอนรำไทยฟรีในวันหยุดนักขัตฤกษ