ประเภทของนาฏศิลป์ไทย


          นาฏศิลป์ไทย จำแนกออกได้เป็น 

 
  การแสดงโขน 
  การแสดงละคร 
  การแสดงรำและระบำ 
  การละเล่นพื้นเมือง
  มหรสพไทย