ขอขอบคุณทีมงาน Greenlight Films ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านรำไทยและบันทึกภาพการแสดง