www.banramthai.com

สอนรำไทยนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่สำนักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข
โรงแรมนารายณ์  วันที่ 28 เมษายน 2557
กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com