ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทไทยอินดัสเตรียลแก๊ส

เรียนรำเพื่อนำไปแสดงที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย