ขอขอบคุณทีมงานสารคดีจากประเทศสิงคโปร์
ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านรำไทยและบันทึกภาพการแสดง