ระบำสี่ภาค

        ระบำสี่ภาค เป็นการแสดงที่สวยงามชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เห็นลีลาท่ารำ ตลอดจนสำเนียงดนตรี การแต่งกาย และอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย ถึงแม้จะอยู่คนละภาคกัน  
การแต่งกาย  ผู้แสดงจะแต่งกายตามประจำภาคที่ตนแสดง
โอกาสที่แสดง  ใช้แสดงในงานรื่นเริงทั่วไป