เพลงหมู่

        เพลงหมู่ หมายถึง เพลงที่เครื่องดนตรีทุกเครื่องบรรเลงพร้อมๆ กันเป็นหมู่ หรือเป็นวง การบรรเลงลักษณะนี้จะต้องยึดถือความพร้อมเพรียงเป็นหลัก มีจังหวะช้าเร็วอย่างเดียวกัน ทุกคนบรรเลงตามหน้าที่ของตนให้สดคล้องต้องกัน เช่น การบรรเลงของวงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย วงมโหรี ในโอกาสต่างๆ