นาฏศิลป์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     ลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษานาฏศิลป์และดนตรี  ก่อกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 โดย Blanchat de la Broche และจ้าวสะเถียนนะ จำปาสัก ขึ้นกับ กระทรวงศึกษาธิการ  การฝึกสอนหนักไปในแนวพื้นบ้าน (ศิลปะประจำชาติ)  ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2518 ได้รวมเข้ากับโรงเรียนศิลปะดนตรี ซึ่งท้าวประเสิต สีสานน ควบคุมอยู่ มีชื่อใหม่เรียกว่า "โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ" ปัจจุบันขึ้นกับ "กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม" มีครู 52 คน นักเรียน 110 คน  การรับนักเรียนเข้าเรียน จะรับเมื่อจบชั้นประถมบริบูรณ์ (อายุเฉลี่ย 11 ปี) และมัธยม (อายุเฉลี่ย 15 ปี) แล้วเรียนต่ออีก 6 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ  จบแล้วได้ประกาศนียบัตรชั้นกลาง  ผู้มีความสามารถแขนงใดเป็นพิเศษ จะได้รับการส่งเสริมให้ได้เรียนต่อชั้นสูงในต่างประเทศ หรือทำหน้าที่ครูฝึกสอนหรือนักแสดงต่อไป
     วิชาที่เปิดสอนมีนาฏศิลป์ ดนตรี การขับร้อง นาฏศิลป์จะสอนทั้งที่เป็นพื้นบ้าน ระบำชนเผ่า และนาฏศิลป์สากล ดนตรี การขับร้องก็จะสอนทั้งในแนวพื้นบ้านและสากล