www.banramthai.com

งานบำเพ็ญกุศุลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "62 พรรษา มหาวชิราลงกรณ"

บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 27 กรกฎาคม 2557
กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com