www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523 , 08-4147-6061


" Grand Opening Ceremony " FUJI FILM Demo &Training Center
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com