ฟ้อนลาวแพน
     ลาวแพน เป็นชื่อเพลงดนตรีไทยในจำนวนเพลงเดี่ยวเพลงหนึ่ง ซึ่งนักดนตรีใช้เป็นเพลงสำหรับอวดฝีไม้ลายมือในทางดุริยางคศิลป์  ฟ้อนลาวแพน นำมาจากละครเรื่องพระลอ บทพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ตอนพระลอสรงน้ำในแม่น้ำกาหลง ปัจจุบันได้นำมาแสดงในงานเบ็ดเตล็ด
     เครื่องดนตรีที่เหมาะสมแก่ทำนอง คือ จะเข้ และปี่