ฟ้อนอวยพร
        ฟ้อนอวยพร เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยใช้ทำนองเพลงลาวสมเด็จ ซึ่งเป็นเพลงที่มีสำเนียงไพเราะนุ่มนวล มาประกอบกับบทร้องที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อใช้ในโอกาสทั่วไปที่เป็นมงคล มีเนื้อร้อง ดังนี้
ขอให้ท่านที่มาจงผาสุข นิราศภัยไกลทุกข์ทุกสิ่งสรรพ์
ช่อมะลิซ้อนชมระบำรำฟ้อน ให้เบิกบานเอย (ซ้ำ)
ชมแต่สิ่งชื่นตา สารพัน เกษมสันทุกทิวาราตรีกาล
ช่อมาลีวันรุ่งพรุ่งนี้ มาเยือนใหม่เอย (ซ้ำ)
ต่างปลื้มใจปลื้มใจใดจะปาน ต่างชื่นบานต่างชื่นบานเกษมศรี
เปรียบมาลีมาลีหอมระรื่น ชุ่มชื่นชุ่มชื่นเมื่อลมชาย
กลิ่นกำจายกำจายจรุงเร้า จงสพถ้วน มโนห่อนแลนา


วีดีโอท่ารำฟ้อนอวยพร