www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523

รำไทย-การแสดงระบำไกรลาศสำเริง
งาน Opening Ceremony 34th Diloma Course DCDD
ณ สถบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี วันที่ 11 สิงหาคม 2560กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com