www.banramthai.com

งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"

ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 9 สิงหาคม 2557

การแสดงโขน ตอนจองถนน


























กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com